PËRCAKTIMI I PROBLEMATIKAVE VLERËSIMI I NEVOJAVE DHE OBJEKTIVAT E PROJEKTIT

Zhvillimi i teknologjisë gjatë viteve të fundit ka rritur nevojën për një mbrojtje më të madhe të të dhënave personale, pasi që të dhënat dhe grumbullimi i të dhënave janë rritur në mënyrë eksponenciale dhe informacioni personal i bërë publik nga qytetarët vazhdon të rritet. Përveç kësaj, integrimi ekonomik dhe social, një pasojë e drejtpërdrejtë e funksionimit të tregut, ka çuar në një rritje të konsiderueshme të flukseve të të dhënave ndërkufitare edhe në nivel digjital, me nevojën për të siguruar një nivel më të lartë mbrojtjeje.

Rregullorja për mbrojtjen e të dhënave (Rregullorja e BE-së 2016/679) dhe Direktiva për mbrojtjen e të dhënave personale të krijuara me qëllim luftimin e veprave penale (Direktiva e BE-së 2016/680) do të lejojë azhurnimin dhe harmonizimin e kuadrit të mbrojtjes së të dhënave në fushat e mëposhtme:

Evolucioni teknologjik

Mëso më shumë

zhvillimi i vazhdueshëm teknologjik ka krijuar disa metoda për mbledhjen, përpunimin dhe përdorimin e të dhënave personale të vjetruara, duke kërkuar zëvendësimin me gjeneratat e tjera

Big Data

Mëso më shumë

Për një kohë të gjatë, janë konsideruar një pasuri e vërtetë informacioni; në sajë të teknikave të reja të identifikimit, potenciali i tyre shtrihet edhe në të dhënat anonime dhe jo vetëm ato të përshtatshme për identifikimin e një personi. Informacione të hollësishme që rezultojnë nga përdorimi i këtyre të dhënave mund të cenojnë privatësinë e subjektit të të dhënave

E drejta për t'u harruar

Mëso më shumë

nga vendimi i Gjykatës së Drejtësisë më 13 maj 2014, kërkesat për de-indeksimin e artikujve mbingarkuan “zyrat” e Google dhe ato të autoriteteve të privatësisë. Mbrojtja e “së drejtës për t’u harruar” nënkupton pasoja mbi të drejtën e lirisë së shprehjes dhe të informacionit. Çështja është shumë delikate, sepse duke kundërshtuar dy të drejta themelore – nga njëra anë, mbrojtja e të dhënave dhe nga ana tjetër e drejta për shprehjes dhe opinionit – balancimi i interesave që kohë pas kohe duhet të peshohen nuk mund të jetë diskrecionale, por duhet të reagojë ndaj kritereve të sakta (p.sh. mungesa e interesit publik në përvetësimin e lajmit dhe jo aktualitetin e lajmit)

Rrjetet sociale

Mëso më shumë

për shkak të përdorimit të gjerë të fenomenit të rrjeteve sociale, autoritetet publike kanë theksuar në mënyrë të përsëritur rëndësinë e sensibilizimit të përdoruesve të rrjeteve sociale, pasi Facebook ka ndikim në reputacionin e individëve dhe marrëdhënieve personale, duke rezultuar në një mbivendosje midis jetës reale dhe jetës digjitale. Përveç kësaj, një here që regjistrohen të dhënat i shpëtojnë kontrollit të subjekteve të cilave ata i referohen dhe e ndalon atë që kontrolli i përhapjes ose fshirjes të bëhet pothuajse i pamundur, siç ka ndodhur shpesh të dhënat janë ruajtur në serverat e kompanisë që ofron shërbimin, të cilat gjithashtu mund e përdorin atë për qëllime komerciale dhe qëllime të marketingut dhe profilizimit. Prandaj, rreziqet që dalin nuk janë të kufizuara në një shkelje të së drejtës së privatësisë, por informacioni i publikuar gjithashtu mund të përdoret për të kryer vjedhjet e identitetit ose gjurmimin e fjalëkalimeve dhe kredencialet e tjera

Për të komplikuar këtë skenar, një rrethanë tjetër i është shtuar faktit se rregullat për mbrojtjen e të dhënave personale në Evropë nuk janë të njëjta me ato që zbatohen jashtë territorit të Bashkimit Evropian.

Në Evropë, e drejta për mbrojtjen e të dhënave personale njihet si një e drejtë themelore (Traktati i Lisbonës dhe Karta e të Drejtave Themelore të BE-së) dhe problemi lind kur qendra e kontrolluesit të të dhënave ndodhet në shtete që nuk kanë të njëtin rregullim. Prandaj, Rregullorja nr. 2016/679 përmban një klauzolë që do të kapërcejë problemin e “e të drejtës për të aplikuar” në rastin e rregullave të ndryshme, duke krijuar një disiplinë të vetme, në të cilën çdo person që ofron mallra dhe shërbime për çdo shtetas të Bashkimit Evropian, edhe nëse nuk është themeluar në territorin e BE.

Për këto arsye ka lindur ideja e projektit SAFE HARBOR, i cili synon të trajtojë problemin delikat të trajnimit ligjor të praktikantëve ligjorë evropianë për të rritur njohjen e të drejtës substantciale dhe procedurale të BE-së në fushën specifike të së drejtës për përpunimin e të dhënave personale , për një harmonizim më të mirë me sistemet ligjore kombëtare të Shteteve Anëtare.