Επιλογή Σελίδας

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η τεχνολογική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια έχει εγείρει την ανάγκη για μεγαλύτερη προστασία των προσωπικών δεδομένων. Παρουσιάζεται αλματώδης αύξηση της ανταλλαγής και συλλογής δεδομένων ενώ εξακολουθούν να αυξάνονται οι προσωπικές πληροφορίες που δημοσιοποιούνται από τους πολίτες. Επιπλέον, η οικονομική και κοινωνική ολοκλήρωση, άμεση συνέπεια της λειτουργίας της αγοράς, έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των διασυνοριακών ροών δεδομένων, ακόμη και σε ψηφιακό επίπεδο, με την ανάγκη εξασφάλισης υψηλότερου επιπέδου προστασίας.

Ο Κανονισμός για την προστασία των δεδομένων (κανονισμός 2016/679 της ΕΕ) και η Οδηγία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία, για την καταπολέμηση των αξιόποινων πράξεων (οδηγία 2016/680 της ΕΕ) θα επιτρέψουν την επικαιροποίηση και εναρμόνιση του πλαισίου προστασίας δεδομένων στους ακόλουθους τομείς:

Τεχνολογική εξέλιξη

Μάθε περισσότερα

η συνεχής τεχνολογική εξέλιξη έχει απαξιώσει ορισμένες παλιές μεθόδους συλλογής, επεξεργασίας και χρήσης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και  πρέπει να αντικατασταθούν από νεότερες και πιο εξελιγμένες μεθόδους

Big Data

Μάθε περισσότερα

Για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποτελούσαν πραγματικό πληροφοριακό κεφάλαιο. Χάρη στις νέες τεχνικές επαναπροσδιορισμού, οι δυνατότητές τους επεκτείνονται και σε ανώνυμα δεδομένα και όχι μόνο σε εκείνα που είναι κατάλληλα για τον εντοπισμό ενός ατόμου. Οι λεπτομερείς πληροφορίες που προκύπτουν από τη χρήση αυτών των δεδομένων ενδέχεται να θίξουν το απόρρητο του υποκειμένου των δεδομένων

Δικαίωμα στη λήθη

Μάθε περισσότερα

Από την απόφαση του Δικαστηρίου της 13ης Μαΐου 2014, οι αιτήσεις για διαγραφή από τα αρχεία, «πλημμύρησαν» τα γραφεία της Google και τα γραφεία των αρχών προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, η προστασία του «δικαιώματος στη λήθη» έχει επιπτώσεις στο δικαίωμα στην ελευθερία του λόγου και της έκφρασης. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα σύνθετο καθώς συγκρούονται δύο θεμελιώδη δικαιώματα, αυτό της προστασίας των δεδομένων και το δικαίωμα στην ελευθερία του λόγου και της έκφρασης. Η εξισορρόπηση των συμφερόντων δεν μπορεί να γίνεται με διακριτική ευχέρεια αλλά με ξεκάθαρα κριτήρια όπως για παράδειγμα στην έλλειψη δημόσιου ενδιαφέροντος για την απόκτηση ειδήσεων και όχι στην επικαιρότητα των ειδήσεων

Κοινωνικά δίκτυα

Μάθε περισσότερα

Λόγω της εκτεταμένης χρήσης των κοινωνικών δικτύων, οι δημόσιες αρχές έχουν επανειλημμένα τονίσει τη σημασία της ευαισθητοποίησης των χρηστών, καθώς, συχνά αυτό που συμβαίνει στο Facebook, έχει αντίκτυπο στη φήμη των χρηστών αλλά και στις προσωπικές τους σχέσεις και προκύπτει μια αλληλεπικάλυψη μεταξύ της πραγματικής ζωής και της ψηφιακής ζωής. Επιπλέον, με την είσοδο σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο, τα δεδομένα ξεφεύγουν από τον έλεγχο των χρηστών και η πρόσβαση σε αυτά ή η διαγραφή τους καθίσταται σχεδόν αδύνατη. Τα δεδομένα αποθηκεύονται στους διακομιστές  του κοινωνικού δικτύου και μπορεί να τα χρησιμοποιήσετε για εμπορικούς σκοπούς και για σκοπούς διαφήμισης και διαμόρφωσης άποψης. Ως εκ τούτου, οι κίνδυνοι που προκύπτουν δεν περιορίζονται σε παραβίαση του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή, αλλά οι δημοσιευμένες πληροφορίες μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τη διάπραξη κλοπών ταυτότητας ή ιχνών ταυτότητας και άλλων διαπιστευτηρίων

Το πρόβλημα γίνεται ακόμα πιο πολύπλοκο καθώς οι κανόνες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στην Ευρώπη, δεν είναι οι ίδιοι με τους κανόνες που εφαρμόζονται εκτός της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην Ευρώπη, το δικαίωμα στην προστασία των προσωπικών δεδομένων αναγνωρίζεται ως θεμελιώδες δικαίωμα (η Συνθήκη της Λισαβόνας και ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ) και το πρόβλημα προκύπτει όταν ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων βρίσκεται σε κράτος  που δεν εφαρμόζει πλήρως τη νομοθεσία. Επομένως, ο κανονισμός αριθ. 2016/679 περιέχει μια ρήτρα που θα ξεπεράσει το πρόβλημα του «ποιο δικαίωμα εφαρμόζεται», σε περίπτωση διαφορετικών κανονισμών, με την καθιέρωση μιας ενιαίας  πολιτικής για κάθε πρόσωπο που προσφέρει αγαθά και υπηρεσίες, σε πολίτες της Ε.Ε. ακόμα και αν δεν ανήκει σε αυτήν την περιοχή.

Εξαιτίας όλων των παραπάνω, γεννήθηκε η ιδέα του έργου «Safe Harbor», που προσπαθεί να αντιμετωπίσει το ευαίσθητο πρόβλημα της εκπαίδευσης των Ευρωπαίων δικηγόρων και νομικών, να εμπλουτίσει τις γνώσεις τους στο ευρωπαϊκό δίκαιο που αφορά την προστασία προσωπικών δεδομένων, για καλύτερη εναρμόνιση με το εθνικό δίκαιο των κρατών-μελών.