Safe Harbor

An EU operation to tackle gaps in cross-border cooperation of training providers

Safe Harbor

kërkon të forcojë njohuritë mbi legjislacionin e ri për përpunimin e të dhënave personale duke trajnuar avokatët dhe praktikuesit e tjerë ligjorë të lidhur me gjyqësorin, sepse atyre u kërkohet kryesisht të aplikojnë dhe interpretojnë ligjin për të mbrojtur qytetarët nga abuzimet, shkeljet ose lëndimet për të drejtat e tyre themelore.

Objektivat

Për të kontribuar

në zbatimin efektiv dhe koherent të Rregullores së BE-së 2016/679 dhe Direktivës së BE-së 2016/680.

Për të formuar

avokatët dhe praktikuesit e tjerë ligjorë mbi Rregulloren e BE 2016/679 dhe Direktivën e BE 2016/680

Për të përmirësuar

bashkëpunimi ndërkufitar të ofruesve të trajnimeve në nivele të ndryshme.

Për të zgjeruar

Oferten e përgjithshme për trajnimet mbi ligjet e BE

Projekti i Safe Harbor

ka për qëllim të mbulojë boshllëqet në bashkëpunimin ndërmjet ofruesve të trajnimeve dhe për rrjedhojë trajnimin ligjor evropian për ata që e kërkojnë atë. Prandaj, propozon të standardizohet kultura evropiane për trajnimin ligjor, veçanërisht në një fushë delikate siç është mbrojtja e të dhënave që gjithnjë e më shumë i nënshtrohet vështirësive të interpretimit dhe shkeljeve të shumta për shkak të rritjes së ITC-ve, tregtisë elektronike etj.

Aspektet inovative të projektit konsistojnë në trajnimin e praktikuesve ligjorë në një sektor ligjor që ka ndryshuar thellësisht si rezultat i reformës (rregullorja dhe direktiva) duke zgjidhur një rrjet bashkëpunimi ndërmjet subjekteve publike dhe private që përfshin shumë vende evropiane.

Zhvillimi i
teknologjisë

gjatë disa viteve të fundit ka ngritur nevojën për një mbrojtje më të madhe të të dhënave personale, pasi që të dhënat dhe grumbullimi i të dhënave janë rritur në mënyrë eksponenciale dhe informacioni personal i bërë nga qytetarët vazhdon të rritet.

Rregullorja mbi mbrojtjen e të dhënave (Rregullorja e BE-së 2016/679) dhe Direktiva për mbrojtjen e të dhënave personale të procesuara me qëllim luftimin e veprave penale (Direktiva e BE-së 2016/680) do të lejojë azhurnimin dhe harmonizimin e kuadrit të mbrojtjes së të dhënave në disa fusha.

The partners

Codacons

CODACONS

Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e la tutela dei diritti di utenti e consumatori, ITALY

Consumers' Protection Center

KEPKA

Consumers' Protection Center, GREECE

Progeu

PROGEU

Progress in European Union - Istituto per lo sviluppo, ITALY

InfoCons

INFOCONS

Asociație pentru Protecția Consumatorilor, ROMANIA

Universiteti i Shkodres Luigj Gurakuqi

Universiteti i Shkodrës "Luigj Gurakuqi"

ALBANIA

EBIT

EBIT

Scuola di formazione e perfezionamento per la Pubblica Amministrazione, ITALY

Asociacija Vartotoju balsas

Asociacija Vartotoju balsas

LITHUANIA

Sapienza Università di Roma

Sapienza Università di Roma

ITALY

with the financial support of the European Commission - Directorate General Justice

This website was funded by the European Union’s Justice Programme (2014-2020)

The content of this website represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.