Në Evropë, e drejta për mbrojtjen e të dhënave personale njihet si një e drejtë themelore (Traktati i Lisbonës dhe Karta e BE e të Drejtave Themelore) dhe problemi lind kur kryetari i kontrolluesit të të dhënave ndodhet në shtetet që nuk kanë disiplina e garantuar në mënyrë të barabartë. Prandaj, Rregullorja Nr. 2016/679 përmban një klauzolë që do të kapërcejë problemin e “çfarë të drejte për të aplikuar” në rastin e rregulloreve të ndryshme, duke krijuar një disiplinë të vetme, për të cilën çdo person që ofron mallra dhe shërbime për çdo qytetar të Bashkimit Evropian, edhe nëse nuk është i vendosur në territorin e saj.

Për këto arsye, lind ideja e projektit SAFE HARBOR, i cili kërkon të trajtojë problemin delikate të trainimit juridik të praktikuesve juridikë evropianë për të rritur njohuritë e ligjit material dhe procedural të BE-së në fushën specifike të së drejtës për përpunimin e të dhënave personale , për një harmonizim më të mirë me sistemet juridike kombëtare të Shteteve Anëtare.

Ky kurs i mësimit elektronik u drejtohet avokatëve, përmbaruesve, oficerëve të mbrojtjes së të dhënave dhe praktikuesve të tjerë juridikë të lidhur me gjyqësorin, të thirrur kryesisht për të zbatuar dhe interpretuar ligjin në mënyrë që të mbrojnë qytetarët nga abuzimet, shkeljet apo dëmtimet e të drejtave të tyre themelore.

 

 

Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me kursin, ju lutem mos ngurroni të na kontaktoni me email: helpdesk-albania@safeharbor-project.eu

 

 

Course Information

Enrollment

FREE